Audi Logo
  • #
  • #
  • #
8/2/2016
Ο νέος διαγωνισμός του Audi Owners Club πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, Δείτε παρακάτω τους τυχερούς ανα…
22/12/2015
Ο νέος διαγωνισμός του Audi Owners Club, αποκλειστικά για τα μέλη του, σας χαρίζει μοναδικά δώρα:Πέντε…
22/12/2015
Φροντίδα Audi Top Service και στα ελαστικά σας.Το πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών Audi διαθέτει μόνο πλεονεκτήματα…Είναι…
21/12/2015
Προετοιμαστείτε όσο γίνεται καλύτερα για το φετινό χειμώνα με το νέο χειμερινό τεύχος του Audi Top Service.…
21/12/2015
Εσείς προετοιμάσατε το αυτοκίνητο σας για τον χειμώνα?Καιρός για το δωρεάν χειμερινό έλεγχο του αγαπημένου…

Όροι προγράμματος

1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος προνομίων ‘Audi Owners Club’ που δημιούργησε η KOSMOCAR A.E. και το Δικτύο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων και Συνεργατών Service Audi με σκοπό να επιβραβεύσουν την προτίμηση και εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν από τους πελάτες τους μέσω προνομίων και εκπτώσεων, συνδέοντας την κάθε συναλλαγή με την κάρτα μέλους. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής και η παραλαβή της κάρτας μέλους πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει λάβει σαφή γνώση και ότι αποδέχεται πλήρως και ενεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους.

2. Κάθε κάρτα μέλους ‘Audi Owners Club’ (στο εξής ΄Κάρτα AOC΄) είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εταιρίας KOSMOCAR A.E. (στο εξής αποκαλούμενη ως ‘Εταιρία’).

3. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων Audi (στο εξής ‘Κάτοχος’) που επιθυμούν να αποκτήσουν την Κάρτα AOC πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση με τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου τους και να την παραδώσουν σε έναν εκπρόσωπο του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων και Συνεργατών Service Audi (στο εξής ‘Δ.Ε.Ε.Σ.S.’) ή να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό ιστότοπο www.audiownersclub.gr

4. Μετά από έλεγχο αποστέλλεται στον κάτοχο η Κάρτα AOC.

5. Την Κάρτα AOC μπορούν αποκτήσουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Οι αιτήσεις για απόκτηση της Κάρτας AOC δεν μπορούν να αφορούν εταιρείες ή να αναφέρονται σε δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα. Οι αιτήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές θα απορρίπτονται.

6. Δεδομένου ότι η έκδοση της Κάρτας AOC σκοπό έχει την ενημέρωση του κατόχου για τα προνόμια και τις εκπτώσεις που παρέχει η Εταιρία, καμία αίτηση δεν θα παραλαμβάνεται ή θα εγκρίνεται εάν δεν έχει συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά πεδία.

7. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του και να επιστρέψει την Κάρτα AOC στην Εταιρεία. Η επιστροφή της Κάρτας AOC συνεπάγεται άμεση ακύρωση αυτής και απώλεια τυχόν προνομίων που γεννήθηκαν στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της Εταιρίας από την χρήση της για τον Κάτοχο μέχρι την ακύρωση.

8. Ο Κάτοχος δικαιούται να συναλλάσεται με την εταιρεία και το Δ.Ε.Ε.Σ.S. ή/ και επιχειρήσεις που δέχονται την Κάρτα AOC για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές.

9. Ο Κάτοχος δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα διαμορφώνονται από την Εταιρεία και το Δ.Ε.Ε.Σ.S. και θα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο μέσω διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα είναι σε ισχύ.

10. Ο κάτοχος οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση, το email ή το τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην αίτηση, διαφορετικά η εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας.

11. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας καθώς και οι υπάλληλοι του Δ.Ε.Ε.Σ.S. δεν μπορούν να αποκτήσουν την Κάρτα AOC.

12. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά τη βούλησή της.

13. Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει την Κάρτα AOC οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως δε σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Κάτοχος δεν συμμορφώνεται με κάποιον από του όρους χρήσης της παρούσας.

14. Η Κάρτα AOC δεν είναι χρεωστική ή πιστωτική και ως εκ τούτου ο Κάτοχος δεν μπορεί με μόνη την εμφάνισή της να προβεί σε χρηματικές συναλλαγές.

15. Η Κάρτα AOC είναι αυστηρά προσωπική και ο Κάτοχος της δεν έχει δικαίωμα να την παραχωρήσει ή να την μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση απωλεσθείσας ή κατεστραμμένης Κάρτας AOC.

16. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους έκδοσης και χρήσης της Κάρτας AOC ή ακόμη να τερματίσει το παρόν Πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Κατόχου.

17. Η έκδοση και χρήση της Κάρτας AOC συνεπάγεται την προνομιακή ενημέρωση των Κατόχων για τις εξελίξεις στην Εταιρία και θα παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές προσφορές, κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ που κατά καιρούς διενεργούνται από την Εταιρία στα πλαίσια προωθητικών της ενεργειών για τους Kατόχους της Κάρτας AOC. Οι όροι των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών για τους κατόχους της Κάρτας AOC, θα υπόκεινται στους όρους του παρόντος εγγράφου.

18. Στα πλαίσια του παρόντος η Εταιρία θα δύναται να επικοινωνεί με τους Κατόχους για θέματα ενημέρωσής τους στα στοιχεία και με τον ή τους τρόπους που αυτοί έχουν περιλάβει στην αίτηση έκδοσης της Κάρτας AOC. Σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία για επικοινωνία με διαφόρους τρόπους, η Εταιρία δύναται να επιλέξει τον καταλληλότερο κατά την κρίση της.

19. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των Κατόχων εάν τα στοιχεία στην αίτηση κτήσης της Κάρτας AOC είναι εσφαλμένα, ή τροποποιηθούν μεταγενέστερα από τον Κάτοχο χωρίς ενημέρωσής της.

20. Τα προσωπικά στοιχεία των Kατόχων Kαρτών AOC φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρία βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η Εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Kατόχων των Kαρτών AOC, πλην των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεις.

© 2014 Kosmocar Α.Ε.Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.